Título: El programari lliure: producció col·lectiva de coneixement
Free Software: Collective Production of Knowledge
El software libre: producción colectiva de conocimiento
Autores: Jacovkis, David; Cofundador del Free Knowledge Institute
Fecha: 2009-05-27
Publicador: IDP: Revista de internet, derecho y política
Fuente:
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersionTema: programari lliure; propietat intel·lectual; Internet
free software; intellectual property; internet
software libre; propiedad intelectual; Internet
Descripción: El programari lliure ha deixat de ser domini exclusiu dels experts en informàtica. La majoria dels usuaris d’Internet coneixen el navegador web Firefox o el paquet ofimàtic OpenOffice.org, i molts els fan servir cada dia. Però en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació ja fa molts anys que es fan servir programes lliures per diversos motius: la qualitat tècnica, la manca de costos per llicències, la seguretat, la independència tecnològica, etc. En alguns sectors, com les administracions públiques o l’educació, les llibertats que el programari lliure garanteix als seus usuaris śon especialment rellevants. En aquest article presentarem una breu història d’aquest moviment en els seus vessants tecnològic i ideològic. Veurem què vol dir que un programa sigui lliure i quina importància té això per als seus usuaris des del punt de vista tècnic, econòmic i social.
Free software is no longer the exclusive domain of computer experts. Most Internet users know about the Firefox web browser or the OpenOffice.org suite, and many use them every day. But in the ICT sector, free software applications have been used for many years for a number of reasons: technical quality, absence of license fees, security, technological independence, etc. In some sectors, such as public bodies or education, the freedoms that free software guarantees are specially important. In this article we present a brief history of the technological and ideological aspects of the free software movement. We discuss what is free software and why it is important for users, from the technical, economical and social points of view.
El software libre ha dejado de ser dominio exclusivo de los expertos en informática. La mayoría de los usuarios de Internet conocen el navegador web Firefox o el paquete ofimático OpenOffice.org, y muchos los utilizan cada día. Pero en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, ya hace muchos años que se utilizan programas libres por diversos motivos: la calidad técnica, la falta de costes por licencias, la seguridad, la independencia tecnológica, etc. En algunos sectores, como las administraciones públicas o la educación, las libertades que el software libre garantiza a sus usuarios son especialmente relevantes. En este artículo presentaremos una breve historia de este movimiento en sus vertientes tecnológica e ideológica. Veremos qué quiere decir que un programa sea libre y qué importancia tiene eso para sus usuarios desde el punto de vista técnico, económico y social.
Idioma: spa
Catalán

Artículos similares:

Actualitat normativa,Legal News,Actualidad normativa por Albero, Jordi García; Universitat Oberta de Catalunya
10